Αιτούμαι:

Να εργαστώ με σύμβαση εργασίας εποχικού προσωπικού ορισμένου χρόνου , με τη Εθνική Συλλογική σύμβαση Εργασίας, κατά τη διάρκεια της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα κατά τα χρονικά διαστήματα 05/09/2020-13/09/2020.


Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνοντας υπόψη πως:

• Ο εργοδότης, στα πλαίσια της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του και για τους σκοπούς αυτούς, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα φυσικών προσώπων (πελατών, προμηθευτών, εξωτερικών συνεργατών, εργαζομένων) και φέρει την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ), καθώς τηρεί αρχεία και προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (προσωπικών δεδομένων) , καθορίζοντας το σκοπό και ορίζοντας τα μέσα της επεξεργασίας αυτών. • Στο πλαίσιο της σύμβασης εργασίας ο εργοδότης υποχρεούται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία να συλλέγει, διαχειρίζεται και επεξεργάζεται, απλά και κατά περίπτωση δεδομένα ειδικών κατηγοριών του εργαζομένου, όπως ενδεικτικά, ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, μισθοδοσία, τραπεζικοί λογαριασμοί.

συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

Α. Υποχρεώσεις Εργοδότη

1) Ο εργοδότης θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του εργαζομένου σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, στην έκταση που απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας και σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές ασφάλειας και προστασίας δεδομένων που θα προσαρμόζει στην ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών. Ο εργαζόμενος συναινεί ρητά με την παρούσα στην ανωτέρω επεξεργασία. Ο εργαζόμενος ενημερώθηκε για την πολιτική προστασίας της Δ.Ε.Θ. HELEXPO (https://www.helexpo.gr/el/GDPR_Policy)

2) Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη η καταγγελία της σύμβασης, ο εργοδότης θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του εργαζομένου μόνο για όσο διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία και μέχρι το πέρας τυχόν εκκρεμών δικαστικών διενέξεων μεταξύ των μερών.

Β. Υποχρεώσεις Εργαζομένου

Ο εργαζόμενος αναλαμβάνει έναντι του εργοδότη τις παρακάτω υποχρεώσεις :
1) Να προστατεύει και να διαφυλάττει τον απόρρητο χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων που τηρεί και επεξεργάζεται ο εργοδότης, σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες του.
2) Να συμμορφώνεται και να ακολουθεί τις εντολές, υποδείξεις και οδηγίες που έχει λάβει από τον εργοδότη ή γνωρίζει λόγω της φύσης της εργασίας ή των καθηκόντων του αναφορικά με τα μέτρα φυσικής, οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας για την προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων.
3) Να μην αποκαλύψει, κοινοποιήσει, αντιγράψει, παράσχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των πελατών ή συνεργατών του εργοδότη σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς έγγραφη άδεια του, με την επιφύλαξη κοινοποίησης προς αυτόν δεσμευτικής εντολής ή απόφασης από εποπτική, κρατική, φορολογική ή δικαστική αρχή, την οποία υποχρεούται να γνωστοποιεί άμεσα εγγράφως στον εργοδότη.
4) Να τηρεί τα εφαρμοζόμενα από τον εργοδότη τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας.
5) Να τηρεί τις υποχρεώσεις και διαδικασίες τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας που προβλέπονται από τον εργοδότη και να εφαρμόζει τις πολιτικές ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
6) Να εφαρμόζει τις πολιτικές διαχείρισης δεδομένων και να συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του εργοδότη.
7) Να ανακοινώσει άμεσα στον εργοδότη οποιαδήποτε παραβίαση των κανόνων και οδηγιών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ή παραβίαση της ασφάλειας αυτών υποπέσει στην αντίληψή του.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης εργασίας, αλλά και μετά τη λήξη αυτής για οποιονδήποτε λόγο.